طرز تهیه چکدرمه

طرز تهیه چکدرمه

ابتدا ابتدا برنج را آبکش کرده.