مجموعه بزرگ ورکاده پیشرو در صنعت  لوازم آشپز خانه جهت هم کاری در زمینه های  مختلف دعوت به عمل می آورد.